Stowarzyszenie Niesiołowice Węsiory – Kamienne Kręgi

Mapa zagrożeń występowania konfliktu interesów

Mapa zagrożeń występowania konfliktu interesów ( KI )
W Urzędzie Gminy Stężyca.
Opracowana w ramach projektu „Nowa jakość w nowym Urzędzie”.

Mapa zagrożeń powstała w oparciu o analizę ryzyka występowania KI w Urzędzie Gminy Stężyca. Celem powstania mapy było określenie przy jakich procedurach powstaje największe zagrożenie KI oraz czy są środki prawne oraz procedury wspomagające procesy decyzyjne, które przeciwdziałałyby temu zagrożeniu.

Mapa obejmuje następujące obszary funkcjonowania urzędu:
Rozdział I – wydawanie decyzji administracyjnych,
Rozdział II – dodatkowe zatrudnienie w trakcie pełnienia funkcji publicznej,
Rozdział III – przyjmowanie korzyści majątkowych (niekorupcyjne, drobne prezenty),
Rozdział IV- powiązanie z grupami wpływu (lobbing),
Rozdział V – nabory na wolne stanowiska,
Rozdział VI – zmiany zatrudnienia pracowników urzędu – zatrudnienie przeszłe i przyszłe,
Rozdział VII – relacje osobiste między pracownikami urzędu,
Rozdział VII – I zamówienia publiczne.

Rozdział I – Wydawanie decyzji administracyjnych
Jest to jedno z głównych zadań urzędu. Z racji wagi i skutków jakie rodzą decyzje administracyjne, skupione są one w rękach wójta i sekretarza gminy . Poza tymi osobami zaledwie kilku urzędników ma prawo do ich wydawania, lecz w ograniczonym zakresie.
Zagrożenie:
o relacje między urzędnikiem a petentem ( rodzinne, biznesowe, towarzyskie, sąsiedzkie ), które mogą budzić wątpliwości co do bezstronności urzędnika.
Sposoby przeciwdziałania:
o prawne:
 Art. 24 – 27 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 Art. 66 a KPA>
 Art. 24 ustawy o pracownikach samorządowych.
o etyczne:
 §3 p.2 Kodeksu Etyki Pracownika Urzędu Gminy Stężyca (KE), który stanowi: Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: wykonywanie zadań urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie, oraz §7 p.3 tegoż kodeksu, który stanowi: Pracownik urzędu jest bezstronny w wykonywaniu zadań i obowiązków, a w szczególności: w prowadzonych sprawach administracyjnych równo traktuje wszystkich uczestników, nie ulegając żadnym naciskom i nie przyjmując żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości pracy lub przynależności.

o inne:
 skupienie decyzji administracyjnych a więc i odpowiedzialności za nie w rękach wójta i sekretarza gminy,
 audyt wewnętrzny urzędu.

Rozdział II – dodatkowe zatrudnienie w trakcie pełnienia funkcji publicznej
Jest to sytuacja, która niesie w sobie duży potencjał zaistnienia KI. Wśród pracowników Urzędu Gminy Stężyca nie ma osób podejmujących dodatkową pracę. Natomiast są środki prawne i etyczne przeciwdziałające sytuacji zaistnienia potencjalnego KI w sytuacji dodatkowego zatrudnienia.
Zagrożenie:
o konflikt interesów pomiędzy interesem prywatnym a interesem publicznym.
Sposoby przeciwdziałania:
o prawne:
 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.
 z ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
o etyczne:
 §7 p.2 KE, który stanowi: Pracownik urzędu jest bezstronny w wykonywaniu zadań i obowiązków, a w szczególności: nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi.

Rozdział III – przyjmowanie korzyści majątkowych (niekorupcyjne, drobne prezenty)
W Urzędzie Gminy Stężyca nie jest prowadzony rejestr korzyści.
Informacja pochodzi od Sekretarz Gminy Stężyca.
Zagrożenie:
o Próba rewanżu za otrzymany upominek – reguła wzajemności, która może budzić wątpliwość co do bezstronności.

Sposoby przeciwdziałania:
o prawne:
 Brak generalnych uregulowań prawnych,
 art. 17 1. ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne stanowi, że tworzy się Rejestr Korzyści , w którym ujawniane są korzyści uzyskiwane przez osoby, o których mowa w ust. 7, czyli m.in. wójtów, sekretarzy gmin, skarbników gmin lub ich małżonków.
o etyczne:
 §7 p.4 KE: Pracownik urzędu jest bezstronny w wykonywaniu zadań i obowiązków, a w szczególności: od osób zaangażowanych w prowadzone sprawy nie przyjmuje żadnych korzyści majątkowych ani osobistych.

Rozdział IV – powiązanie z grupami wpływu (lobbing)
W Urzędzie Gminy Stężyca nie występowało zjawisko lobbingu.
Informacja pochodzi od Sekretarz Gminy Stężyca.

Rozdział V – nabory na wolne stanowiska
W Urzędzie Gminy Stężyca w lutym 2015 r. odbył się konkurs na stanowisko księgowej. Obecnie nie ma wakatów.
Zagrożenie:
o Relacje (rodzinne, biznesowe, towarzyskie, sąsiedzkie) między członkami komisji konkursowej a kandydatami.

Sposoby przeciwdziałania:
o prawne:
 brak regulacji prawnych przeciwdziałającym powiązaniom rodzinnym między członkami komisji konkursowej a kandydatami.
 Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Stężyca z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Stężyca
o etyczne:
 § 3p. 1 KE: Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: przestrzeganie prawa, procedur i terminów załatwiania spraw i p. 2 wykonywanie zadań urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie, oraz §7 p.3 KE: Pracownik urzędu jest bezstronny w wykonywaniu zadań i obowiązków, a w szczególności: w prowadzonych sprawach administracyjnych równo traktuje wszystkich uczestników, nie ulegając żadnym naciskom i nie przyjmując żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości, pracy lub przynależności.
o Inne:
 Audyt wewnętrzny

Rozdział VI – zmiany zatrudnienia pracowników urzędu – zatrudnienie przeszłe i przyszłe
W okresie ostatniego roku nie doszło do odejścia z pracy na własną prośbę, ani zwolnienia z przyczyn zakładu pracy.
Zagrożenie:
o Relacje między przyszłym, przeszłym pracodawcą, które mogą mieć wpływ na podejmowane decyzje.

Sposoby przeciwdziałania:
o prawne:
 Art. 7 ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Dotyczy to jednak tylko kadry kierowniczej w jednostkach samorządowych.
 Kontrola poprzez weryfikację oświadczeń majątkowych osób, które muszą je składać. Jest to więc ograniczony katalog funkcji.

o etyczne:
 §2 KE stanowi: pracownicy samorządowi pełniący służbę publiczną zobowiązani są dbać o wykonanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli.
 Oraz cytowane już: §7 p.3 KE i §7 p.4 KE.

Rozdział VII – relacje osobiste między pracownikami urzędu
W Urzędzie Gminy Stężyca są spokrewnione ze sobą dwie osoby, lecz nie występuje między nimi podległość służbowa.
Zagrożenie:
o Relacje osobiste (pokrewieństwo, małżeństwo), które mogą budzić podejrzenia co do bezstronności przy podejmowaniu rozstrzygnięć.

Sposoby przeciwdziałania:
o prawne: brak szczegółowych rozwiązań prawnych
o etyczne:
 cytowany już §7 p.3 KE.

Rozdział VIII – zamówienia publiczne
Jeden z newralgicznych działów funkcjonowania każdego urzędu, w którym splatają się interesy biznesowe z regulacjami prawnymi. W Urzędzie Gminy Stężyca są zlecane zadania publiczne. Dokonuje tego w oparciu o dokumenty aplikacyjne 4 osobowa komisja w połowie składająca się z urzędników gminy i w połowie z przedstawicieli NGO nie biorących udziału w zamówieniu. Komisją przewodzi sekretarz Gminy. Wydaje się, że taki skład komisji zapewnia jej bezstronność. Dotychczas nie doszło do sytuacji wyłączenia pracownika urzędu przy udzielaniu zamówień publicznych. Nie powoływano również ekspertów.
Zagrożenie:
o relacje między członkami komisji a aplikującymi w zamówieniu publicznym, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcia komisji.

Sposoby przeciwdziałania:
o prawne:
 przede wszystkim Ustawa o zamówieniach publicznych,
 Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 Zarządzenia wójta w sprawie powołania komisji konkursowej, w którym każdorazowo określa się imienny skład tej komisji,
o etyczne:
 cytowany już §7 p.3 KE.

o inne:
 audyt wewnętrzny.
W urzędzie Gminy Stężyca od 2015 roku rozpoczął pracę audytor. Na obecnym etapie zapoznaje się z pracą i strukturą oraz dokumentacją urzędu.

Opracowali:
Włodzimierz Falencikowski – koordynator projektu, członek Stowarzyszenia Niesiołowice Węsiory „Kamienne kręgi”
Hieronim Więcek- Prezes Stowarzyszenia Niesiołowice Węsiory „Kamienne Kręgi”

Projekt realizowany jest ze środków otrzymanych od Fundacji Batorego w ramach projektu „Społeczny monitoring konfliktu interesów”, współfinansowanego przez Komisję Europejską. Za treść niniejszej publikacji odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Niesiołowice-Węsiory Kamienne Kręgi, Fundacja im. Stefana Batorego nie ponosi odpowiedzialności za treść i sposób wykorzystania udostępnionych informacji. Wyrażone w niej poglądy w żadnym stopniu nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej.