Stowarzyszenie Niesiołowice Węsiory – Kamienne Kręgi

Biblioteka przypadków zaistnienia konfliktu interesu

Tworzymy bibliotekę przypadków zaistnienia konfliktu interesu. Jeżeli znacie takie przypadki to proszę prześlijcie nam maila z opisem tych sytuacji.

  1. Wnioskodawczyni złożyła wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Jednocześnie wnioskodawczyni wniosła o wyłączenie z udziału w postępowaniu prowadzącego je urzędnika z uwagi na fakt, iż jest krewnym stron postępowania. W związku z powyższym wójt gminy  wniósł do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku o wyznaczenie innego organu do załatwienia przedmiotowej sprawy, wyjaśniając iż pracownik urzędu gminy  na stanowisku inspektora do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego i strony postępowania są powinowatymi drugiego stopnia, jednocześnie jednoosobowa obsada stanowisk  uniemożliwia wójtowi wyznaczenie innego pracownika do prowadzenia sprawy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało postanowienie na mocy którego został wyznaczony inny organ wykonawczy.
  2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku wyznaczyło wójta jednej z gmin woj. pomorskiego,  jako organ właściwy do rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej w innej gminie woj. pomorskiego z uwagi na fakt, iż wnioskodawca jest jednocześnie wójtem tej gminy.